VGTU SA Strategija

2018 m. – 2022 m.

Vizija – Patikima, atsakinga ir kryptingai veikianti VGTU akademinė bendruomenė.

Misija – Stiprindami ryšį su VGTU akademine bendruomene, kuriame augančią ir atsakingą studentišką jėgą, orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.

Vertybės

 • Atvirumas – Vykdome skaidrią ir viešą veiklą, esame atviri siūlymams, kritikai ir pastaboms.
 • Bendruomeniškumas – Perduodame patirtį iš kartos į kartą, kuriame ir puoselėjame jos tradicijas.
 • Iniciatyvumas – Iškeliame ir kokybiškai įgyvendiname naujas idėjas.
 • Patikimumas – Sąžiningai ir atsakingai vykdome savo įsipareigojimus.
 • Tobulėjimas – Įvertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome kitus.

 

Strateginiai tikslai

 1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės;
 2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą;
 3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.

 

Tikslai

1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės

1.1. Užtikrinti visų akademinės bendruomenės sudedamųjų dalių tarpusavio bendradarbiavimą.
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Bent 2 bendri projektiniai darbai kuriuose įtraukiama visa akademinė bendruomenė;
 • Strategiškai tikslingas akademinės bendruomenės veiklų bei procesų planavimas ir vykdymas, įvertinant galimas rizikas.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Bent 4 bendri projektiniai darbai kuriuose įtraukiama visa akademinė bendruomenė.

1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Apklausose susijusiose su VGTU studijų proceso ir studijų aplinkos gerinimu dalyvauja daugiau nei 30 proc. visų studentų [1];
 • Kiekviena VGTU SA vykdyta apklausa garantuoja grižtamajį ryšį studentams;
 • Bent 30 proc. aktyvesnis studentų kreipimasis į visas akademinės bendruomenės grandis [2];
 • Į susitikimus,iniciatyvas ar konferencijas organizuojamas tarp akademinės bendruomenės atvyksta 60 proc. visų pakviestųjų.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Apklausose susijusiose su VGTU studijų proceso ir studijų aplinkos gerinimu dalyvauja daugiau nei 40 proc. visų studentų;
 • Į susitikimus,iniciatyvas ar konferencijas organizuojamas tarp akademinės bendruomenės atvyksta 60 proc. visų pakviestųjų.

1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Visose Universitetą reprezentuojančiuose renginiuose, susitikimuose dalyvauja studentai;
 • Bent 20 VGTU SA Alumnu prisideda prie tolimesnės VGTU SA veiklos [3].

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Klausimuose, kurie liečia fakulteto/universiteto identitetą, pasisako bent 1/3 studentų;
 • VGTU SA ir VGTU SA Alumni klubas įgyvendina bent 2 bendrus projektus;
 • Bent 30 VGTU SA Alumnu prisideda prie tolimesnės VGTU SA veiklos.

2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą

2.1. Narių išlaikymas
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Organizacijoje tikrieji nariai vidutiniškai veikia ne mažiau kaip 3 metus;
 • VGTU SA F Pirmininkai – studentai organizacijos veikloje praleidę ne mažiau kaip metus;
 • VGTU SA Centrinis biuras – studentai organizacijos veikloje praleidę ne mažiau kaip metus.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • VGTU SA visi padaliniai turi bent po 1 antros studijų pakopos tikrąjį narį;
 • VGTU SA F sričių/komitetų koordinatoriais gali tapti ne mažiau nei metus organizacijoje veikę nariai.

2.2. Kompetencijų kėlimas
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Visi norintys tapti tikraisiais VGTU SA nariai privalo pasiekti bent 70 proc. ribą akreditavime;
 • Per metus suorganizuoti ne mažiau nei 10 kompetencijos kėlimo seminarų, paskaitų;
 • Įvykdomi 1 visuotiniai VGTU SA mokymai;
 • Per metus įvyksta bent po 2 fakultetinius VGTU SA F mokymus;
 • Į kiekvienus VGTU SA mokymus yra įtraukiamas bent 1 specialistas ne iš VGTU SA vidaus;
 • Organizuojami mokymai akademinių grupių seniūnams ir jų kuratoriams.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Visi norintys tapti tikraisiais VGTU SA nariai privalo pasiekti bent 85 proc. ribą akreditavime;
 • Visoje VGTU SA vyksta reguliarūs kompetencijų kėlimo mokymai;
 • Organizacijoje kokybiškai veikia seniūnų/pirmakursių integraciniai modeliai.

2.3. Organizacijos pozicionavimas
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Visuose organizacijos pristatymuose yra išlaikomas vienodas stilius;
 • Organizacija pateikia bent 2 pozicijas aukštojo mokslo klausimais;
 • Organizacija pateikia bent 20 pozicijų universitetui studijų ir studijų aplinkos klausimais.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Organizacija pateikia bent 4 pozicijas aukštojo mokslo klausimais;
 • Organizacija pateikia bent 40 pozicijų universitetui studijų ir studijų aplinkos klausimais.

3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą

3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • VGTU SA nariai bent 15 kartų sudalyvauja kitų organizacijų rengiamose konferencijose, kurios būtų aktualios mūsų nariams ir stiprintų jų kompetenciją;
 • Išorės organizacijoms padėta įgyvendinti bent 4 projektiniai darbai susiję su studentišku judėjimu.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • VGTU SA nariai bent 30 kartų sudalyvauja kitų organizacijų rengiamose konferencijose, kurios būtų aktualios mūsų nariams ir stiprintų jų kompetenciją;
 • Išorės organizacijoms padėta įgyvendinti bent 8 projektiniai darbai susiję su studentišku judėjimu.

3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Bendradarbiaujant su kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldomis yra formuojamos bent 2 pozicijos aukštojo mokslo klausimais;
 • VGTU SA nariai 80 dalyvauja kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldų organizuojamose patirčių pasidalijimo platformose.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • Bendradarbiaujant su kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldomis yra formuojamos bent 4 pozicijos aukštojo mokslo klausimais;
 • VGTU SA nariai vykdo narių stažuotes/komandiruotes su kitų Lietuvos AM studentų savivaldų nariais bent 4-5 kartus.

3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
Rodikliai 2 metų laikotarpiui:

 • Visi organizacijos nariai yra įtraukiami į bendros VGTU SA pozicijos formavimą ir išlaikymą;
 • 80 proc. visų organizacijos tikrųjų narių suvokia ir sugeba iškomunikuoti bendrą VGTU SA poziciją.

Rodikliai 4 metų laikotarpiui:

 • VGTU SA nariai sugeba adekvačiai ir konstruktyviai formuoti pozicijas studentams rūpimais klausimais;
 • 100 proc. visų organizacijos tikrųjų narių suvokia ir sugeba iškomunikuoti bendrą VGTU SA poziciją.
[1] 2017-02-01 studijuojančių Vilniaus Gedimino technikos universitete yra 10156.
[2] Rodikliai skaičiuojami nuo 2017 m. pateiktų apeliacijų skaičiaus(3), studentų pasiūlymų ir iniciatyvų reikalajančių universiteto įsitraukimo (12) ir nuo studentų užduotų socialinių bei akademinių klausimų socialinėje erdvėje „Facebook”
[3] 2017-02-01 VGTU SA Alumni klubui priklauso 446 nariai.

>Strategijos kopija<