VGTU SA

D.U.K. – dažniausiai užduodami klausimai

Klausimai susiję su dėstytojais

 • dalyko vertinimo formulę, pagal kurią bus vedamas galutinis vertinimo rezultatas;
 • pasakyti studijų dalyko (modulio) kreditų dydį;
 • atsiskaitymo darbų formą, eigą ir metodus;
 • literatūros sąrašą, pagal kurį studentai turėtų galimybę mokytis savarankiškai;
 • informuoti studentus apie savo budėjimo laiką ir vietą, kur ir kada dėstytoją galima surasti;
 • suteikti visą reikiamą informaciją, kuri būtų susijusi su kiekvieno dėstytojo dėstomu dalyku.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/Un4vfa

Rotacija

Rotacija yra vykdoma kas metus. Rotacijoje dalyvaujančių studentų sąrašai yra sudaromi iki rugsėjo 6 d. Rotacijos rezultatai skelbiami iki rugsėjo 1 d. .

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/gAuy4N

Puikus pasiekimų lygmuo – svertinis vertinimų vidurkis daugiau nei 8,00 balo;
Tipinis pasiekimų lygmuo – svertinis vertinimų vidurkis daugiau nei 6,00 balo;
Slenkstinis pasiekimų lygmuo – studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius (dalykus), tačiau rezultatai nesiekia tipinio lygmens.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/gAuy4N

Tavo įvertinimo vidurkis skaičiuojamas sudėjus visų per metus studijuotų modulių (dalykų) vidurkius ir padalinus iš metinio kreditų skaičiaus;

Rotuojami tos pačios studijų krypties tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojantys studentai;

Jei tavo studijos yra finansuojamos valstybės, finansavimą išsaugai ir rotacijoje nedalyvauji, kai vertinamuoju laikotarpiu tavo svertinis vidurkis yra puikaus ir tipinio lygmens. O rotacijoje dalyvauji, jei tavo svertinis vidurkis vertinamuoju laikotarpiu nesiekia tipinio lygmens. Jei vertinamuoju laikotarpiu turi akademinių skolų – netenki valstybės finansavimo;

Jei tavo studijos yra nefinansuojamos valstybės rotacijoje dalyvauji, kai tavo svertinis vidurkis vertinamuoju laikotarpiu yra puikaus ir tipinio lygmens. Jei vertinamuoju laikotarpiu turi akademinių skolų rotacijoje nedalyvauji t.y. negali gauti valstybės finansavimo.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/gAuy4N

Konsultacijų savaitė

Tai yra laikotarpis skirtas atsiskaityti savarankiškam darbui, kurio metu nevyksta paskaitos. Taip turi galimybę konsultuotis su dėstytojais, kurių budėjimo grafikus dažniausiai nustato fakulteto dekanatas bei atsiskaityti darbus.

Kada tavo kursui vyksta konsultacijų savaitė gali sužinoti: https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-kalendorius/26685?lang=1.

Studijų programos keitimas

Keisti tos pačios studijų krypties grupės studijų programą Universitete ar pereiti į kitą aukštąją mokyklą nekeičiant universitetinių studijų programos rūšies gali ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Norint keisti studijų programą, turi baigti semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į VGTU ar kitos aukštosios mokyklos studijas administruojantį padalinį ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios. Padalinys į kurį kreipeisi tau turi pranešti apie priėmimą arba nepriėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Gavęs sutikimą studijuoti kitoje studijų programą, per tris darbo dienas turi informuoti apie tai dabartinio fakulteto administratorių arba VGTU studijų direkciją.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Akademinės atostogos ir studijų pertraukimas

Prašyti išeiti akademinių atostogų gali dėl šių priežasčių:

 • ligos, gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus;
 • nėštumo ir gimdymo;
 • vaiko priežiūros, iki vaikui sueis 3 metai;
 • asmeninių priežasčių.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Dėl nėštumo ir gimdymo bei dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos vieneriems metams, gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus tęsti atostogas, jos gali būti pratęstos.

Dėl asmeninių priežasčių akademinės atostogos suteikiamos kartą per studijų laikotarpį, ne ilgiau nei vieneriems studijų metams.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Norint išeiti akademinių atostogų reikia užpildyti prašymo formą “Dėl akademinių atostogų”, kurią galima rasti Mano.vgtu.lt>>Mano dokumentai>>Prašymai>>Prašymai Rektoriui ir ją pristatyti į savo fakulteto dekanatą arba nusiųsti savo dekanatui el. paštu.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Pasibaigus akademinių atostogų laikotarpiui turi pateikti prašymą dėl studijų pratęsimo. Prašymo formą gali rasti mano.vgtu.lt.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Studijas gali pertraukti dėl:

 • dėl kurso kartojimo;
 • dėl pažangaus studento prašymo pertraukti studijas.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Studijas galima pertraukti ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Norint pertraukti studijas reikia užpildyti prašymo formą “Dėl studijų pertraukimo”, kurią galima rasti Mano.vgtu.lt >> Mano dokumentai >> Prašymai >> Prašymai Rektoriui ir ją pristatyti į savo fakulteto dekanatą arba nusiųsti savo dekanatui el. paštu.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Pagrindinis skirtumas – išėjus akademinių atostogų turi teisę po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavai išeidamas akademinių atostogų, o pertraukus studijas – prarandi valstybės finansuojamą vietą.

Taip pat, išėjus akademinių atostogų išlaikomas studento statusas, o pertraukus studijas – statusas prarandamas.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Studijų nutraukimas/pašalinimas iš studijų

 • paties studento prašymu;
 • nesudarius studijų sutarties;
 • negrįžus iš akademinių atostogų;
 • negrįžus po studijų pertraukimo;
 • mirties atveju.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

 • dėl nepažangumo;
 • laiku neužsiregistravus studijuoti;
 • dėl sutarties su universitetu nevykdymo;
 • už universiteto statuto ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą;
 • dėl teismo sprendimo, studentą nuteisus laisvės atėmimo bausme;

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Norint nutraukti studijas reikia užpildyti prašymo formą “Dėl studijų nutraukimo”, kurią galima rasti Mano.vgtu.lt >> Mano dokumentai >> Prašymai >> Prašymai Rektoriui ir ją pristatyti į savo fakulteto dekanatą arba nusiųsti savo dekanatui el. paštu.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/xeSU8D

Lėšų grąžinimas nutraukus studijas

Nutraukus studijas turi grąžinti 50% metinės studijų kainos (bet ne daugiau kaip 30 BSI t.y. 2280 € bakalauro ir vientisųjų studijų studentams), kuri yra nurodyta studijų sutartyje.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/5KYB1Y

Nuo studijų kainos grąžinimo esi atleidžiamas, kai:

 • studijos nutrauki savo noru per pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • studijų semestrą baigi Universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu praneši Universitetui apie studijų nutraukimą arba įvykdai studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą Universitetui, tačiau baigiamojo darbo negyniai;
 • netenki valstybės finansavimo dėl rotacijos, studijų semestrą baigi Universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo raštu praneši Universitetui apie studijų nutraukimą;
 • tau sesija yra pratęsiama, ir studijų semestras baigiamas Universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu praneši Universitetui apie studijų nutraukimą;
 • išvyksti dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu praneši Universitetui apie studijų nutraukimą;
 • esi išleidžiamas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu praneši Universitetui apie studijų nutraukimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka esi pripažintas neįgaliu ir Universitetui pateiki neįgalumą patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/5KYB1Y

Mokėjimas už mokslą

Taip, jau atsiskaitytus dalykus užskaityti gali, tam reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Studijų kaina bus proporcingai mažesnė. Jeigu jau sumokėjai pilną kainą, kreipkis į dekanatą dėl dalies pinigų grąžinimo.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/NrkDjr

Kreipkis į savo fakulteto dekanatą su prašymu atidėti mokėjimą. Tada susimokėti turėsi iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre). Taip pat gali prašyti susimokėti dalimis, tik šiuo atveju pirmąją įmoką turi pervesti iki rugsėjo 30 d. sumokėdamas ne mažiau kaip 30% semestro kainos. Likusias dalis reikia sumokėti iki gruodžio 1 d. arba gegužės 1 d.

Daugiau informacijos gali rasti: https://goo.gl/r65psM

Finansinė parama

Gali teikti prašymą gauti socialinę stipendiją (apie sąlygas daugiau gali pasiskaityti https://goo.gl/dPF2x7 ), taip pat gali teikti prašymą gauti valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms arba studijų kainai apmokėti (daugiau pasiskaityti gali https://goo.gl/dyH35b).

Taip, turi galimybę gauti nuolaidą. Apie studijų kainos nuolaidų taikymo sąlygas plačiau pasiskaityti gali https://goo.gl/8PSV3D.

Bendrabučiai

Norint gyventi VGTU bendrabutyje, turėtum užpildyti VGTU informacinėje sistemoje Mano VGTU (toliau – mano.vgtu.lt) prašymą skirti vietą bendrabutyje.

Prisijungęs prie mano.vgtu.lt., užpildęs prašymą ir pateikęs nustatytos formos pažymas apie paskirtą arba nepaskirtą vietą bendrabutyje, būsi informuotas el. paštu bei VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt.

Jei tau mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta bendrabutyje, būsi įtrauktas į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvų vietų, būsi informuotas ir, jei vis dar norėsi, apgyvendinamas bendrabutyje.

Norėdamas gyventi šeimyniniame bendrabučio kambaryje turi kreiptis į VGTU SA administratorę. Atvykęs turėsi pateikti šiuos dokumentus ar užpildyti juos vietoje:

 • prašymą šeimyniniam bendrabučio kambariui gauti (pildo studentas, kuris bus atsakingas už kambarį);
 • sutikimus gyventi kartu (pildo abu studentų);
 • asmens dokumentų kopijos (abiejų studentų);
 • socialinę padėtį įrodančius dokumentus (norint prioritetinėje eilėje kilti aukščiau ir gauti pirmenybę):

– apie tėvų uždarbį ir visas kitas gaunamas šeimos pajamas (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.);

– apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą;

– tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);

– teismo nutarimo dėl globos/ rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas iki studijų laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);

– pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);

– apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, kuriems nėra suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės;

– apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro.

Sveikatos ir socialinis draudimas

Universitetui neprivalai pateikti pažymos apie savo sveikatos būklę, nebent turi kokių nors sveikatos sutrikimų, kurie gali turėti įtakos tavo mokymosi procesui, apie kuriuos Universiteto administracijai būtų pravartu žinoti, jog jie studijų procese galėtų sudaryti palankesnias sąlygas mokytis.

Nereikia. Visus studentų sąrašus teritorinėms ligonių kasoms persiunčia Universitetas.