APIE VGTU STUDENTŲ ATSOVYBĘ

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė (VGTU SA) tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atsakingai atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus bei veržlius studentus. Esame išsikėlę tokius strateginius tikslus:

 • Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės;
 • Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą;
 • Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.

VGTU SA savanoriauja apie 300 motyvuotų studentų, kurie vieningai veikdami Centriniame biure bei 10 – yje atstovybės padalinių fakultetuose padeda studentams įvairiausiais klausimais. Besivadovaudami šūkiu ,,VGTU SA – už studentišką rytojų!“ visuomet ieškome geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą. Organizuodami darbus esame pasiskirstę į 4 komitetus: socialinių ir akademinių reikalų, ryšių su visuomene, rinkodaros bei žmogiškųjų išteklių. Taip pat turime Valdybos organą, kuris padeda geriau organizuoti veiklas bei spręsti su studentais susijusias problemas.

Mes esame tam, kad Tau padėtume, todėl nebijok reikšti savo nuomonės mums, visuomet kreipkis, jei ištiko bėda, turi pastabų ar klausimų. Atėjęs pas mus visada išgirsi atsakymą ir sulauksi pagalbos, nes čia dirba studentai, norintys ir galintys tau padėti. Nepamiršk – kiekvienas studentas čia yra laukiamas – tiek ieškantis atsakymų į jam rūpimus, svarbius klausimus, tiek turintis idėjų ir noro jas įgyvendinti.

Laukiame Tavęs kiekvieną dieną Saulėtekio al. 11, SRK-II 101, Vilnius (Centrinis biuras).

Misija

stiprindami ryšį su VGTU akademine bendruomene, kuriame augančią ir atsakingą studentišką jėgą, orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.

Vertybės

 • Atvirumas– vykdome skaidrią ir viešą veiklą, esame atviri siūlymams, kritikai ir
 • Bendruomeniškumas– perduodame patirtį iš kartos į kartą, kuriame ir puoselėjame jos
 • Iniciatyvumas– iškeliame ir kokybiškai įgyvendiname naujas idėjas.
 • Patikimumas– sąžiningai ir atsakingai vykdome savo įsipareigojimus.
 • Tobulėjimas– įvertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome kitus.

Vizija

patikima, atsakinga ir kryptingai veikianti VGTU akademinė bendruomenė.

Mūsų veikla

Mes nagrinėjame Tavo skundus, prašymus, giname Tavo interesus universiteto posėdžiuose bei atstovaujame Tau už universiteto ribų, bendradarbiaujame su kitomis jaunimo organizacijomis (LSS, VJOSAS). Kitaip tariant, mes esame tas tiltas, kuris jungia studentą su universiteto dėstytojais ir administracija.

Mes padedame integruotis pirmakursiams į universiteto gyvenimą: vykdome kuratorių ir seniūnų programas, organizuojame pirmakursių stovyklas bei apdovanojame nepamirštamu krikštu, po kurio pirmakursiai, atlaikę paruoštus išbandymus, tampa tikrais studentais. Taip pat rūpinamės visų VGTU studentų kultūriniu gyvenimu, siekiame, kad Tavo laisvalaikis būtų prasmingas ir įdomus.

Mes esame tam, kad Tau padėtume, todėl nebijok reikšti savo nuomonės mums, visuomet kreipkis, jei ištiko bėda, turi pastabų ar klausimų. Atėjęs pas mus visada išgirsi atsakymą ir sulauksi pagalbos, nes čia dirba studentai, norintys ir galintys tau padėti. Nepamiršk – kiekvienas studentas čia yra laukiamas – tiek ieškantis atsakymų į jam rūpimus, svarbius klausimus, tiek turintis idėjų ir noro jas įgyvendinti.

Laukiame Tavęs kiekvieną dieną Saulėtekio al. 11, SRK-II 101, Vilnius (Centrinis biuras), darbo laiką gali rasti čia.

VGTU Senatas yra aukščiausia universiteto akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi visiems universiteto darbuotojams ir studentams.

Senatas atlieka šias pagrindines funkcijas: priima ir teikia Seimui tvirtinti Universiteto statutą bei jo pakeitimus; priima vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, finansinę ir ūkinę Universiteto veiklą; sustabdo Universiteto padalinių tarybų nutarimų, taip pat rektoriaus ir kitų vadovų įsakymų vykdymą, jeigu jie prieštarauja Statutui ar kitiems galiojantiems norminiams aktams; nustato dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką.

Ne mažiau kaip 20 proc. Senato narių skaičiaus (11 narių) sudaro pažangūs studentai, skiriami Studentų atstovybės. Ataskaitiniais metais VGTU Senate studentams atstovauja šie VGTU SA Valdybos patvirtinti studentai:

 • VGTU Architektūros fakulteto bakalauras Emilija Balniūtė;
 • VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto bakalauras Indrė Leonavičiūtė;
 • VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto bakalauras Linas Leonardas Narkunas;
 • VGTU Elektronikos fakulteto bakalauras Kornelijus Baltrūnas;
 • VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto bakalauras Karolis Kumpaitis;
 • VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto bakalauras Kristina Granauskaitė;
 • VGTU Mechanikos fakulteto bakalauras Žaneta Kravcova;
 • VGTU Statybos fakulteto doktorantas Povilas Dabrila;
 • VGTU Transporto inžinerijos fakulteto bakalauras Aistis Mozūraitis;
 • VGTU Verslo vadybos fakulteto bakalauras Augustina Buivydaitė;
 • VGTU Verslo vadybos fakulteto magistras Ieva Gudinaitė.

Studentų atstovai pasirinkimo teise priklauso 5 nuolatinėms Senato komisijoms:

 • Studijų komisija rengia, svarsto ir teikia Senatui norminius aktus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą ir akademinių reikalų tvarkymą; svarsto ir teikia siūlymus dėl studijų kokybės ir ją kontroliuoja.
 • Mokslo komisijoje rengia, svarsto ir teikia Senatui siūlymus dėl pedagoginio profesoriaus, docento ir profesoriaus emerito, VGTU garbės daktaro ir kitų garbės vardų suteikimo, svarsto ir teikia Senatui tvirtinti mokslinių tyrimų ir jų plėtros programas.
 • Plėtros komisija svarsto universiteto plėtros perspektyvinių planų projektus bei struktūrinius jų pakeitimus.
 • Finansų komisija. Svarsto siūlymus dėl lėšų paskirstymo mokslui ir studijoms; rengia, svarsto ir teikia Senatui tvirtinti norminius aktus, kurie reglamentuoja finansinę ir ūkinę veiklą.
 • Studentų komisija palaiko ryšius su Studentų atstovybe, svarsto ir teikia siūlymus dėl studijų kokybės, studentų buities sąlygų, akademinės drausmės, studentų laisvalaikio organizavimo.
 • Teisės ir etikos komisija nagrinėja ir teikia išvadas Senatui dėl universiteto mokslininkų, pedagogų ir administracijos darbuotojų etikos pažeidimų.

VGTU Taryba yra universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija. VGTU Tarybą sudaro 12 narių: VGTU Rektorius, prorektoriai, verslo ir politikos atstovai bei 2 Studentų atstovybės išrinkti nariai.

Tarybos atlieka šias pagrindines funkcijas: rengia išvadas dėl universiteto plėtros perspektyvinio plano, teikia siūlymus dėl studijų, mokslo tyrimų ir jo plėtros programų, taip pat dėl universiteto struktūros pakeitimų, reikalingų toms programoms įgyvendinti, rūpinasi paramos teikimu universitetui.

Šio komiteto veiklos objektas – studijų proceso tobulinimo strategija ir kryptys, studijų programos ir jų metodinio bei materialinio aprūpinimo kokybė. Universiteto studijų komitetą sudaro visų fakultetų ir studijų centrų atstovai ir Studentų atstovybės deleguotas asmuo.

Universiteto Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, institutų direktoriai ir Studentų atstovybės deleguotas narys.

Rektoratas svarsto ir priima nutarimus organizaciniais studijų, mokslo, ūkio ir kitais klausimais, koordinuoja universiteto padalinių darbą, teikia pasiūlymus Senatui ir įgyvendina jo priimtus nutarimus. Rektoratas posėdžiauja kas antrą trečiadienį, visi posėdžiai yra vieši.

VGTU Rektorate studentams atstovauja VGTU SA prezidentė Paula Valaitytė.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), įkurta 1991 metais, yra nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas.

LSS atstovauja Lietuvos studentams ir juos gina aukščiausiu lygiu. Siekdama įgyvendinti šią savo misiją, LSS organizuoja nacionalinius ir tarptautinius renginius bei akcijas. Tokiu būdu taip pat siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančias problemas, kurti ir tobulinti švietimo sistemą, skatinti tarpkultūrinę studentų bei visos akademinės bendruomenės partnerystę, gerinti studentų įvaizdį visuomenės akyse. Šiuo metu LSS prezidento pareigas eina Eigirdas Sarkanas.

VGTU Studentų atstovybė dalyvauja nacionalinės organizacijos rengiamuose kongresuose, renginiuose, posėdžiuose. Taip pat LSS universitetui gamina Lietuvos studento pažymėjimą (LSP).

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (VJOSAS) yra jaunimo organizacijų, registruotų Vilniaus miesto savivaldybėje, sąjunga. Šiuo metu organizacijos narėmis yra daugiau nei 40 didžiausių ir stipriausių Vilniaus miesto jaunimo organizacijų. Pagrindinis VJOSAS tikslas – visų Vilniaus miesto mastu veikiančių organizacijų atstovavimas miesto savivaldybės institucijose.

VGTU SA yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos narė.

UNeECC – tai tarptautinė ne pelno siekianti asociacija, vienijanti Europos kultūros sostinių universitetus į vieną bendrą tinklą.

2006 m. Vengrijoje Péécs mieste UNeECC įkurė 15 steigėjų, kurių pagrindinė idėja buvo sukurti tinklą, kurio tikslas būtų skatinti mokslo institucijas atkreipti dėmesį į aukštojo mokslo problemas Europos kultūros sostinių universitetuose, skatinti naujų formų akademinių ir mokslo institucijų bendradarbiavimą.

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:
1. Siekti, kad miestų universitetų vaidmuo ir indėlis užtikrintų sėkmę bei pripažinimą suteikto „Europos kultūros sostinės“ vardo.
2. Sudaryti prisijungusiems universitetams tęstinę galimybę visapusiškai dalyvauti Europos kultūros sostinės judėjime stiprinant  „Universitetai of the Year „/ “Metų Universitetas” renginius.
3. Skatinti bendradarbiavimą tarp universitetų siekiant plėtoti ir pertvarkyti universitetų regioninę poziciją, kurti naujas veiklas vardan miesto bei universiteto.

UNeECC struktūra sudaryta iš keleto padalinių, kurių vienas UNeECC Studentų komitetas (UNeECC Student Committee). Šio komiteto misija  – įtraukti kuo daugiau studentų į Europos kultūros sostinių programą. VGTU SA yra šios asociacijos narė.

BALTECH yra svarbus forumas, kurio pagalba yra keičiamasi informacija bei idėjomis, susijusiomis su švietimo, mokslinių tyrimų ir administravimo sritiminis tarp Baltijos jūros regionų universitetų (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas, Karališkasis technologijos institutas, Linköping universitetas ir Lund universitetas).

VGTU SA yra BALTECH narė.