STUDENTO TEISĖS IR PAREIGOS

PAGAL AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 49 STRAIPSNĮ, MES, STUDENTAI, TURIME TEISES IR PAREIGAS.

Studentai turi teisę:

 • studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga bei priemonėmis;
 • pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
 • vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto (prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
 • nutraukti ir atnaujinti studijas statuto nustatyta tvarka; gauti su studijomis susijusią informaciją; laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
 • rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
 • laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
 • kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 • naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

Studentas, neišlaikęs egzamino, įskaitos ar kitaip neatsiskaitęs už studijų programoje numatytus dalykus, turi teisę nemokamai perlaikyti (atsiskaityti) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, kuri turi būti priimta atsižvelgus į studentų atstovybės siūlymus. Ši nuostata netaikoma aukštosiose mokyklose, kurios naudoja kaupiamąją žinių vertinimo sistemą ir tam yra gavusios studentų atstovybės pritarimą.

Studentai privalo:

 • vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
 • laikytis aukštojo mokslo įstatymo, VGTU statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių; vykdyti VGTU savivaldos institucijų, rektoriaus sprendimus; teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
 • laikytis studentų etikos kodekso, kurį pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.
 • valstybė sudaro studentui, besimokančiam kitoje vietoje nei jo nuolatinė gyvenamoji vieta, sąlygas pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytojus Sveikatos sistemos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos piliečiams, besimokantiems aukštosiose mokyklose, sudaromos sąlygos įgyti karinį parengimą, kuris įskaitomas kaip privalomoji pradinė karo tarnyba.
 • Aukštųjų mokyklų vadovai ar jų įgalioti asmenys, gavę studentų raštiškus pareiškimus ar skundus dėl šio įstatymo ar kitų teisės aktų nustatytų jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, privalo per 30 dienų juos išnagrinėti ir raštu atsakyti.
 • Aukštosiose mokyklose veikia ginčų nagrinėjimo komisijos, kurios sprendžia ginčus, iškilusius tarp universiteto administracijos ir studentų. Į ginčų nagrinėjimo komisijas po lygiai skiriami administracijos ir studentų atstovybės įgalioti asmenys. Studentas turi teisę kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją, jeigu yra nepatenkintas aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba atsakymo negavo per šio straipsnio 6 dalyje nustatytą laiką. Komisijos sudarymo, ginčų nagrinėjimo bei sprendimų įgyvendinimo tvarką nustato VGTU statutas.