kuratoriai-1024×526-Recovered

Studijų kokybės tyrimo ataskaita

Balandžio 16 – gegužės 20 dienomis vykdytas VGTU Studijų kokybės tyrimas. Pagal šio tyrimo duomenis buvo sudarytas rekomendacijų rinkinys Universitetui. Rekomendacijos bei tyrimo analizės ataskaita pristatyta šiandien, Rektorato metu. Tyrimo analizę galite peržiūrėti ČIA.

Žemiau pateiktos minėtos rekomendacijos:

1. Plėtoti akademinės pagalbos priemones (ne tik pirmakursiams);
2. Gerinti Universiteto personalo ugdymo metodus, skiriant daugiausiai dėmesio
dėstytojų didaktikos ir į studentą orientuoto mokymo(si) supratimo ugdymui;
3. Peržiūrėti neformaliųjų kompetencijų įskaitymo tvarką;
4. Organizuoti visų darbuotojų (ne tik naujų) metinius vertinimus, vertinant darbo
rezultatus, asmeninius tobulinimosi bei mokymosi poreikius;
5. Sukurti papildomų įrankių akademinio sąžiningumo užtikrinimui;
6. Peržiūrėti studijų programų studijų dalykus (modulius) užtikrinant, jog turinys
netikslingai nesidubliuotų, bei būtų labiau susietas su konkrečia studijų programa;
7. Peržiūrėti studijų programų tinklelius užtikrinant, jog studijų dalykai (moduliai) būtų
išdėstyti nuosekliau ir logiškiau;
8. Peržiūrėti studijų dalykų (modulių) kreditų ir krūvio atitikimą;
9. Sudarant tvarkaraščius labiau atsižvelgt į studentų poreikius;
10. Skatinti naudojimąsi MOODLE, kaip vienintele studijų informacijos dalinimosi
platforma;
11. Neblokuoti mano VGTU sistemos, jei studentas neužpildė apklausų apie dėstytojus;
12. Tobulinti ir realiai naudotis grįžtamojo ryšio studentams sistema;
13. Fakultetams organizuoti studentų išvykas į parodas bei įvairiais ekskursijas susijusias
su studijų specialybe;
14. Fakultetams vykdyti studentų apklausas apie atliekamų praktikų kokybę;
15. Įtraukti daugiau socialinių partnerių paskaitų į studijų procesą;
16. Centralizuoti socialinių partnerių sistemą fakultetiniu lygmeniu;
17. Fakultetams vykdyti absolventų pasitenkinimo studijomis apklausa.